Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

LA CUISINE EN ROUTE B.V.

Algemene voorwaarden LA CUISINE EN ROUTE

Artikel 1 Definities

1.1 LA CUISINE EN ROUTE: LA CUISINE EN ROUTE B.V., hierna genoemd; LA CUISINE EN ROUTE.

1.2 Wederpartij: natuurlijke of rechtspersoon die met LA CUISINE EN ROUTE een overeenkomst aangaat c.q. aan LA CUISINE EN ROUTE opdracht geeft werkzaamheden te verrichten en/of natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van LA CUISINE EN ROUTE.

1.3 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die LA CUISINE EN ROUTE in het kader van een met wederpartij gesloten overeenkomst of een geaccepteerde opdracht verricht.

1.4 Medewerker: Een persoon, zelfstandige of werknemer, die door LA CUISINE EN ROUTE wordt gedetacheerd c.q. ter beschikking wordt gesteld.

1.5 Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door LA CUISINE EN ROUTE.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met LA CUISINE EN ROUTE en vervangen alle eerdere versies van de algemene voorwaarden van LA CUISINE EN ROUTE.

2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met LA CUISINE EN ROUTE voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien LA CUISINE EN ROUTE met wederpartij meer dan éénmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken tussen partijen zijn slechts geldig indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 LA CUISINE EN ROUTE wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij uitdrukkelijk van de hand. Aan een verwijzing van wederpartij naar eigen algemene voorwaarden komt in ieder geval geen werking toe, indien toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden daarbij niet uitdrukkelijk is afgewezen.

2.6 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Wederpartij en LA CUISINE EN ROUTE zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij LA CUISINE EN ROUTE in haar aanbieding of prijsopgave aan wederpartij nadrukkelijk anders heeft vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst of opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht LA CUISINE EN ROUTE niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst met LA CUISINE EN ROUTE wordt in beginsel schriftelijk gesloten. Dit laat onverlet de mogelijkheid van het mondeling sluiten van een overeenkomst, alsdan zo spoedig mogelijk opgevolgd door een schriftelijke overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging.

4.2 De tekst van de schriftelijke overeenkomst c.q. de schriftelijke opdrachtbevestiging van LA CUISINE EN ROUTE is bepalend voor de inhoud en interpretatie van de tussen partijen gemaakte afspraken en prevaleert ingeval van tegenstrijdigheid met onderhavige voorwaarden.

4.3 De schriftelijke overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging bevat de concrete afspraken tussen partijen aangaande de verstrekte opdracht en uit te voeren werkzaamheden, waaronder tijd en duur, omvang, tarief en kosten.

4.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4.5 Wederpartij en LA CUISINE EN ROUTE kunnen samen besluiten de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

Artikel 5 Detachering

5.1 Detachering van een medewerker geschiedt in alle gevallen steeds in overeenstemming met de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging en onder toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.2 Detachering van een medewerker in het buitenland is alleen mogelijk voor bepaalde tijd en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de medewerker en LA CUISINE EN ROUTE. Aan de toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

5.3 Wederpartij is gehouden voorafgaand aan de detachering van de medewerker schriftelijk opgaaf te doen aan LA CUISINE EN ROUTE van de door de te detacheren medewerker te verrichten werkzaamheden. Wederpartij is voorts gehouden op eerste verzoek van LA CUISINE EN ROUTE aan te tonen dat de medewerker werkzaamheden verricht die in overeenstemming zijn met voornoemde opgaaf.

5.4 Indien wederpartij de medewerker gedurende de terbeschikkingstelling wenst in te zetten voor andere werkzaamheden dan bedoeld in lid 3, is zulks alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LA CUISINE EN ROUTE en de medewerker.

5.5 Indien de werkzaamheden afwijken van de opgaaf van wederpartij, is LA CUISINE EN ROUTE gerechtigd een hoger tarief in rekening te brengen aan wederpartij indien op grond van die werkzaamheden bij overeenkomst een hoger tarief zou zijn bedongen door LA CUISINE EN ROUTE. Voorts geldt, dat de overeenkomst wordt geacht gewijzigd te zijn als ware de overeenkomst aangegaan voor de functie die een hoger tarief rechtvaardigt.

5.6 Alle schade die LA CUISINE EN ROUTE lijdt doordat een opgaaf door wederpartij als bedoeld in dit artikel niet overeenstemt met de feitelijke werkzaamheden van de medewerker resulterend in een lager tarief dan het tarief dat LA CUISINE EN ROUTE bij een juiste opgaaf zou hebben bedongen, komt voor rekening van wederpartij. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten is daarbij van overeenkomstige toepassing.

5.7 De medewerker is in beginsel werkzaam bij wederpartij op dezelfde tijden en uren als voor de betreffende functie te doen gebruikelijk bij wederpartij. Afwijking is mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. Wederpartij is verplicht de wettelijke bepalingen ter zake de werktijden, arbeidsuren, rusttijden en overige arbeidsomstandigheden nauwgezet te volgen. Wederpartij is op eerste verzoek van LA CUISINE EN ROUTE verplicht opgave te doen van de werktijden, arbeidsuren, rusttijden en overige arbeidsomstandigheden van de medewerker. Bedrijfssluitingen dienen door wederpartij tijdig aan LA CUISINE EN ROUTE te worden gemeld.

5.8 Wederpartij is gehouden alle schade, zowel directe als indirecte schade, welke LA CUISINE EN ROUTE en/of medewerker lijdt doordat wederpartij zich niet houdt aan de bij de overeenkomst of wet- en/of regelgeving bepaalde werktijden, arbeidsuren, rusttijden en overige arbeidsomstandigheden aan LA CUISINE EN ROUTE te vergoeden. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en dienstverlening

6.1 LA CUISINE EN ROUTE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. LA CUISINE EN ROUTE neemt ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst steeds een inspanningsverplichting op zich, zulks tenzij expliciet tussen partijen een resultaatsverplichting is overeengekomen.

6.2 LA CUISINE EN ROUTE is niet gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst, indien zij binnen 24 uur na de uitvraag van wederpartij op grond van deze overeenkomst aan wederpartij meedeelt dat zij geen gehoor kan geven aan de uitvraag van wederpartij.

6.3 Is wederpartij een (vooruit)betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen c.q. de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

6.4 De werkzaamheden op grond van de overeenkomst worden verricht door de door LA CUISINE EN ROUTE ingeplande medewerker onder toezicht, leiding en verantwoording van wederpartij. Indien de ingeplande medewerker is verhinderd wegens ziekte of anderszins, zal LA CUISINE EN ROUTE zich inspannen een vervanger in te zetten.

6.5 LA CUISINE EN ROUTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LA CUISINE EN ROUTE is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LA CUISINE EN ROUTE kenbaar was of behoorde te zijn.

6.6 Indien LA CUISINE EN ROUTE een termijn van uitvoering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij LA CUISINE EN ROUTE schriftelijk in gebreke te stellen. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de LA CUISINE EN ROUTE de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen de haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

6.7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LA CUISINE EN ROUTE het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. LA CUISINE EN ROUTE kan de kosten daarvan doorbelasten aan wederpartij.

6.8 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan LA CUISINE EN ROUTE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LA CUISINE EN ROUTE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan LA CUISINE EN ROUTE zijn verstrekt, heeft LA CUISINE EN ROUTE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

6.9 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan LA CUISINE EN ROUTE de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.10 Het staat LA CUISINE EN ROUTE te allen tijde vrij de uitvoering van een door haar gesloten overeenkomst op te schorten of te weigeren, indien haar bij wederpartij uitstaande en nog niet betaalde facturen een gezamenlijk beloop hebben van meer dan € 4.500,00 danwel LA CUISINE EN ROUTE gerede twijfel heeft aangaande het nakomen van de verplichtingen van de overeenkomst door wederpartij, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de betalingsverplichting van wederpartij.

Artikel 7 Verplichtingen van de wederpartij

7.1 Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke LA CUISINE EN ROUTE naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan LA CUISINE EN ROUTE ter beschikking te stellen.

7.2 Indien wederpartij de hiervoor genoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij.

7.3 Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LA CUISINE EN ROUTE verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.4 Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

7.5 Wederpartij is verplicht LA CUISINE EN ROUTE op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk of nuttig is.

7.6 Wederpartij is gehouden op verzoek van LA CUISINE EN ROUTE zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst c.q. een door LA CUISINE EN ROUTE gevraagde vooruitbetaling te voldoen. LA CUISINE EN ROUTE is gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten totdat deze zekerheid c.q. deze vooruitbetaling door haar is ontvangen.

Artikel 8 Informatieplicht

8.1 Wederpartij dient LA CUISINE EN ROUTE terstond te informeren als wederpartij:

a. van plan is surseance van betaling aan te vragen;
b. surseance van betaling heeft verkregen;
c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen;
d. bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers het faillissement van wederpartij heeft aangevraagd;
e. in staat van faillissement is verklaard;

Artikel 9 Geheimhouding en persoonsgegevens

9.1 LA CUISINE EN ROUTE is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan LA CUISINE EN ROUTE verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.

9.2 LA CUISINE EN ROUTE draagt zorg voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal alle persoonlijke gegevens wederpartij betreffende overeenkomstig verwerken. Wederpartij geeft hierbij toestemming aan LA CUISINE EN ROUTE voor bedoelde verwerking overeenkomstig de AVG.

Artikel 10 Annulering en opzegging

10.1 Van annulering is sprake indien wederpartij afziet van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen of een reeds ingepland onderdeel daarvan voordat deze uitvoering is aangevangen.

10.2 Van opzegging is sprake indien een der partijen de overeenkomst na aanvang van de uitvoering ervan beëindigt middels kennisgeving van opzegging.

10.3 Annulering en opzegging dienen steeds schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan niet rechtsgeldig is geannuleerd c.q. opgezegd.

10.4 Annulering tot 48 uur voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is kosteloos. Bij annulering nadien is wederpartij aan LA CUISINE EN ROUTE een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan

  • 25 % van de totale som van de overeenkomst bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de uitvoering;
  • 50 % van de totale som van de overeenkomst bij annulering tussen 12 en 24 uur voor aanvang van de uitvoering;
  • 75 % van de totale som van de overeenkomst bij annulering minder dan 12 uur voor aanvang van de uitvoering.

10.5 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder opgaaf van reden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.6 Indien de overeenkomst wordt opgezegd door wederpartij heeft LA CUISINE EN ROUTE recht op compensatie voor de reeds verrichte en ingeplande werkzaamheden, dit laatste vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan LA CUISINE EN ROUTE zijn toe te rekenen. Deze compensatie is gelijk aan het aantal reeds aan de uitvoering en voorbereiding daarvan bestede uren en de ingeroosterde uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief en vermeerderd met reeds gemaakte en conform de overeenkomst door te belasten kosten. Voorts is wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.7 Indien de opdracht wordt opgezegd door LA CUISINE EN ROUTE, zal LA CUISINE EN ROUTE in overleg met wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan wederpartij toerekenbaar zijn.

10.8 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LA CUISINE EN ROUTE extra kosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van wederpartij.

Artikel 11 Opschorting/Ontbinding

11.1 LA CUISINE EN ROUTE heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van wederpartij op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met wederpartij, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van LA CUISINE EN ROUTE, indien:

a. wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van LA CUISINE EN ROUTE;
b. wederpartij in staat van faillissement is verklaard of door wederpartij of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
c. wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
d. het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
e. beslag op goederen van wederpartij is of wordt gelegd, dan wel indien wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van LA CUISINE EN ROUTE op wederpartij, uit welke hoofde ook, in geval zich een van de gronden onder a. t/m e. voordoet terstond en in hun geheel opeisbaar zijn.

Artikel 12 Doorlening van de medewerker

12.1 Terbeschikkingstelling van de medewerker aan derden door wederpartij is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor terbeschikkingstelling door wederpartij aan een derde waarmee wederpartij in een groep is verbonden.

Artikel 13 Veiligheid en schade medewerker

13.1 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is wederpartij verplicht de veiligheid van de medewerker te waarborgen en te voorkomen dat deze op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte dient wederpartij alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker, is wederpartij gehouden alle door de medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden en te lijden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de medewerker overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging door wederpartij vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.

13.2 Indien de medewerker schade lijdt, doordat in het kader van de opgedragen werkzaamheden een aan de medewerker toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is wederpartij gehouden de medewerker volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de medewerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

13.3 Wederpartij is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Wederpartij vrijwaart LA CUISINE EN ROUTE van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op LA CUISINE EN ROUTE worden verhaald.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Aansprakelijkheid van LA CUISINE EN ROUTE voor schade, veroorzaakt door haar of door een van haar medewerkers, aan wederpartij of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten behoudens indien en voor zover deze schade zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens LA CUISINE EN ROUTE of haar medewerker(s). Wederpartij verplicht zich dan ook afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

14.2 Onverlet het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van de LA CUISINE EN ROUTE voor schade veroorzaakt door haar of haar medewerkers in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen tarief over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen tarief over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht. In alle gevallen overstijgt de aansprakelijkheid van LA CUISINE EN ROUTE nimmer het bedrag dat haar onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

14.3 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de continuïteit van de werkzaamheden binnen de onderneming van wederpartij, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door LA CUISINE EN ROUTE of haar medewerkers, zijn deze nimmer aansprakelijk.

14.4 LA CUISINE EN ROUTE heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van wederpartij ongedaan te maken.

14.5 LA CUISINE EN ROUTE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de wederpartij.

14.6 LA CUISINE EN ROUTE is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens wederpartij, LA CUISINE EN ROUTE of derden.

14.7 LA CUISINE EN ROUTE is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de medewerker aangegane of ontstane verbintenissen met wederpartij of derden. Wederpartij vrijwaart LA CUISINE EN ROUTE voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van LA CUISINE EN ROUTE als de detacheerder van de medewerker.

14.8 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van wederpartij en LA CUISINE EN ROUTE.

Artikel 15 Urenadministratie

15.1 De ingevolge de overeenkomst gewerkte uren door de medewerker worden door hem middels een digitale urenstaat verantwoord. Deze urenstaat is bepalend voor de facturering van LA CUISINE EN ROUTE aan wederpartij. Wederpartij is gehouden de urenstaat die door de medewerker ter ondertekening wordt aangeboden nauwgezet te controleren en daar waar nodig aan te vullen of te corrigeren en bij akkoordverklaring te accorderen en af te tekenen. Indien wederpartij een urenstaat om welke reden dan ook niet accordeert, is hij gehouden dit onder opgaaf van de reden daartoe onverwijld aan LA CUISINE EN ROUTE te berichten.

15.2 Door de medewerker gemaakte onkosten dienen op de urenstaten te worden vermeld en moeten op eerste verzoek van LA CUISINE EN ROUTE worden aangetoond door middel van bewijsstukken. De door wederpartij voor akkoord ondertekende urenstaat, zoals deze wordt ingeleverd bij LA CUISINE EN ROUTE, geldt steeds als volledig bewijs voor de correctheid van de door LA CUISINE EN ROUTE opgestelde factuur.

15.3 Indien wederpartij op enige wijze in gebreke blijft ter zake het in dit artikel bepaalde, is LA CUISINE EN ROUTE gerechtigd te factureren op basis van de gegevens de werkzaamheden betreffende zoals bij haar bekend c.q. zoals door haar begroot.

15.4 Het staat LA CUISINE EN ROUTE vrij niet deugdelijk of volledig ingevulde urenstaten te weigeren.

15.5 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, staat het LA CUISINE EN ROUTE vrij de uitvoering van een door haar aanvaarde overeenkomst of geaccepteerde urenstaat op te schorten of verdere uitvoering te weigeren indien:

  • de urenstaat is terug te voeren op werkzaamheden gedateerd drie maanden of langer geleden, te rekenen vanaf de ontvangst van de urenstaat door LA CUISINE EN ROUTE;
  • de wederpartij gevestigd is in het buitenland;
  • de wederpartij in het (recente) verleden afwijkend betalingsgedrag heeft vertoond.

LA CUISINE EN ROUTE is in bovenstaande gevallen gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot door wederpartij.

Artikel 16 Arbeidsovereenkomst wederpartij en medewerker

16.1 Het is wederpartij niet toegestaan een (ex-)medewerker van LA CUISINE EN ROUTE rechtstreeks in dienst te nemen of anders dan middels tussenkomst van LA CUISINE EN ROUTE direct of indirect voor zich of een aan wederpartij gelieerde onderneming te laten werken, zulks tenzij nadat 12 maanden zijn verstreken sedert beëindiging van de werkzaamheden van LA CUISINE EN ROUTE voor wederpartij.

16.2 Ingeval van overtreding van het in lid 1 bepaalde is wederpartij aan LA CUISINE EN ROUTE, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een terstond en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 excl. BTW voor iedere overtreding.

Artikel 17 Tarieven

17.1 Het is slechts mogelijk een medewerker in te huren voor één of meerder periode(n) van ten minste zeven aaneengesloten uren. Ook wanneer de medewerker in een periode van zeven uren minder dan zeven uren werkt is LA CUISINE EN ROUTE gerechtigd zeven uur in rekening te brengen.

17.2 De hoogte van het uurtarief van de medewerker wordt met inachtneming van alle wettelijke regels en de eventueel toepasselijke CAO bepaald aan de hand van de toepasselijke functieomschrijving. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de feitelijke werkzaamheden van de medewerker aanleiding geven voor een hoger uurtarief, is wederpartij een bij het uurtarief behorend hoger tarief verschuldigd vanaf het moment waarop de terbeschikkingstelling is aangevangen, tenzij wederpartij aantoont dat de werkzaamheden pas op een later tijdstip aanleiding geven voor een hoger uurtarief, in welk geval het hogere tarief pas vanaf het latere tijdstip verschuldigd zal zijn. Bij vervanging van de medewerker geldt steeds het hogere tarief. Feitelijke werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn dan de overeengekomen werkzaamheden geven nimmer recht op een lager uurtarief. In het laatste geval blijft wederpartij het overeengekomen tarief verschuldigd.

17.3 Indien de kosten van LA CUISINE EN ROUTE of het uurtarief van de medewerker met meer dan 10% stijgen op grond van wijzigingen in de toepasselijke CAO, enige (fiscale) wettelijke bepaling, overheidsmaatregel of algemeen verbindend voorschrift, is LA CUISINE EN ROUTE gerechtigd – indien nodig met terugwerkende kracht – het tarief te verhogen. LA CUISINE EN ROUTE is eveneens gerechtigd het tarief te verhogen indien de eerdere vaststelling van een lager tarief is te wijten aan wederpartij.

17.4 Onverminderd het in lid 3 bepaalde is LA CUISINE EN ROUTE gerechtigd minimaal eenmaal per jaar haar tarieven te indexeren.

Artikel 18 Werving en selectie

18.1 Na ontvangst door LA CUISINE EN ROUTE van alle relevante functiegegevens zal LA CUISINE EN ROUTE tot werving en selectie overgaan. Wederpartij is gehouden bijzondere kenmerken van de arbeidsplaats en benodigde kwalificaties voorafgaande aan een selectie bekend te maken aan LA CUISINE EN ROUTE.

18.2 Indien wederpartij niet tevreden is met een voorgedragen kandidaat, dient zij dit onmiddellijk aan LA CUISINE EN ROUTE kenbaar te maken. LA CUISINE EN ROUTE is ter zake nimmer aansprakelijk voor enige schade of kosten, tenzij er sprake is van door wederpartij aantoonbare opzet of grove schuld van LA CUISINE EN ROUTE ter zake gebrekkige selectie. Indien LA CUISINE EN ROUTE schadeplichtig is uit hoofde van dit artikel, is de aansprakelijkheid van LA CUISINE EN ROUTE beperkt tot een bedrag gelijk aan het overeengekomen tarief voor de werving en selectie.

18.3 Indien wederpartij een overeenkomst tot werving en selectie, nadat deze tot stand is gekomen, maar voordat LA CUISINE EN ROUTE een geschikte kandidaat heeft gevonden, wenst te annuleren c.q. te ontbinden, wordt 20% van het overeengekomen tarief (exclusief BTW) aan annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van LA CUISINE EN ROUTE op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

18.4 Het is wederpartij niet toegestaan, anders dan door tussenkomst van LA CUISINE EN ROUTE, een door LA CUISINE EN ROUTE aan wederpartij voorgedragen kandidaat direct of indirect, al dan niet middels een aan wederpartij gelieerde onderneming, in dienst te nemen of anderszins voor of ten behoeve van wederpartij of een aan wederpartij gelieerde onderneming werkzaamheden te laten verrichten, zulks op straffe van verbeurte van een direct en ineens opeisbare boete aan LA CUISINE EN ROUTE groot € 7.500,00 per overtreding, zonder dat ter zake een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing vereist is.

Artikel 19 Betaling

19.1 Betaling van de facturen van LA CUISINE EN ROUTE dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, in euro’s. De wederpartij komt geen beroep toe op verrekening of opschorting. Iedere wettelijke bevoegdheid daartoe wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 Indien wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als volledige maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de wederpartij bedragen per keer € 45,00, welke ten laste van wederpartij komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve werkzaamheden van LA CUISINE EN ROUTE. Tevens worden, zodra wederpartij in verzuim is, alle facturen van LA CUISINE EN ROUTE aan wederpartij, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar.

19.3 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die LA CUISINE EN ROUTE maakt als gevolg van niet nakoming van wederpartij van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van wederpartij, zulks voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten op basis van de staffel behorende bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en – in afwijking van die staffel – met een minimum van € 150,00.

19.4 In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 20 Vervaltermijn

20.1 Voor zover in onderhavige voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij, uit welke hoofde ook, ten opzichte van LA CUISINE EN ROUTE i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door LA CUISINE EN ROUTE in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21 Vrijwaring inbreuken derden c.a.

21.1 Wederpartij vrijwaart LA CUISINE EN ROUTE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

21.2 Indien wederpartij aan LA CUISINE EN ROUTE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 Reclames

22.1 Reclames m.b.t. verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen schriftelijk en onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verrichten van de werkzaamheden c.q. de factuurdatum te worden ingediend.

22.2 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de wederpartij de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 23 Overmacht

23.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

23.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LA CUISINE EN ROUTE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LA CUISINE EN ROUTE niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LA CUISINE EN ROUTE worden daaronder begrepen.

23.3 LA CUISINE EN ROUTE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LA CUISINE EN ROUTE haar verplichtingen had moeten nakomen.

23.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

23.5 Voor zover LA CUISINE EN ROUTE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LA CUISINE EN ROUTE gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 24 Vertalingen van deze voorwaarden

24.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1 Op alle overeenkomsten tussen wederpartij en LA CUISINE EN ROUTE, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen waarbij LA CUISINE EN ROUTE partijis en waarvoor de wet vrije forumkeuze toelaat, zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.