Ga naar de inhoud

Meldplicht datalekken

LA CUISINE EN ROUTE B.V.

1. Inleiding

La Cuisine en Route B.V., statutair gevestigd in Soest, (Dorresteinweg 70-10) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32098847, verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) merkt La Cuisine en Route B.V., hierna te noemen La Cuisine en Route, daarom aan als ‘bewerker’ en de opdrachtgever aan als ‘verantwoordelijke’, in de zin van deze verordening. De AVG vereist dat La Cuisine en Route en de opdrachtgever een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe La Cuisine en Route met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

1.1 Bewerkersovereenkomst

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

La Cuisine en Route en de opdrachtgever verplichten zich hierbij over en weer om de AVG na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de opdrachtgever om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is La Cuisine en Route niet toegestaan de van de opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien La Cuisine en Route de gegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever verwerkt, garandeert de opdrachtgever dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

La Cuisine en Route neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. De opdrachtgever is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De opdrachtgever zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

1.2 Wet meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij La Cuisine en Route sprake is van een datalek (als bedoeld in de AVG dat door de opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal La Cuisine en Route de opdrachtgever daarover zo snel mogelijk informeren nadat La Cuisine en Route bekend is geworden met het datalek. La Cuisine en Route probeert de opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die de opdrachtgever nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene te verrichten. Je dient dit te melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door La Cuisine en Route wordt onderzocht), zal La Cuisine en Route de opdrachtgever de informatie verstrekken die de opdrachtgever nodig heeft om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene te kunnen verrichten.

Indien de opdrachtgever een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene over een datalek bij La Cuisine en Route, terwijl zonder meer voor de opdrachtgever duidelijk is dat bij La Cuisine en Route geen sprake is van een datalek als bedoeld in de AVG, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door La Cuisine en Route in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke La Cuisine en Route  daardoor leidt. De opdrachtgever is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.